ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้่อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนทอง หมู่ที่ 15 - คันจ้อง หมู่ที่ 5 ตำบลแห่ใต้ จำนวน 2 ช่วง กว้าง 4 ยาว 1,310 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,240 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม