สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านโนนคัดเค้า หมู่ที่ 7

ประชาสัมพันธ์งานจัดซื้อจ้างที่ลงนามในสัญญา โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านโนนคัดเค้า หมู่ที่ 7