สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนเลียบคลองชลประทาน ๑L -๑๒R - LMC หมู่ที่ ๕ ตำบลแห่ใต้ จำนวน ๒ ช่วง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๕๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๖๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๑

สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนเลียบคลองชลประทาน ๑L -๑๒R - LMC หมู่ที่ ๕ ตำบลแห่ใต้ จำนวน ๒ ช่วง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๕๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๖๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๑ สายทาง