งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบแสดงฐานะการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒