การแสดงงบฐานะการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

การแสดงงบฐานะการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒