ราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง