จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านคุยปอ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านคุยปอ หมู่ที่ 9  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง