จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทอง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทอง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง