ปรกาศผู้ชนเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสำหรับจัดสถานที่เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563

ปรกาศผู้ชนเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสำหรับจัดสถานที่เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563