แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๔ 19 พฤษภาคม 2564 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินลูกรังไหล่ทาง บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๑๕ 13 พฤษภาคม 2564 27
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(จำนวน ๑๕ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 เมษายน 2564 42
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 63 10 มีนาคม 2564 71
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสประจำปี 2563 10 มีนาคม 2564 60
จ้างเหมาปรับเกรดถนนดินและถนนลูกรังในเขตพื้นที่ อบต.แห่ใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มีนาคม 2564 72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบคลองชลประทาน 1L - 12R - LMC หมู่ที่ 5 ตำบลแห่ใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กุมภาพันธ์ 2564 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเนสริมเหล็ก สายบ้านโพนทองหมู่ที่ 15 - คันจ้อง หมู่ที่ 5 ตำบลแห่ใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กุมภาพันธ์ 2564 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนทอง หมู่ที่ 15 - คันจ้อง หมู่ที่ 5 ตำบลแห่ใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กุมภาพันธ์ 2564 73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ 08 กุมภาพันธ์ 2564 70

หมวดหมู่รอง