แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนทอง หมู่ที่ 6-15 คุยโพธิ์ ตำบลแห่ใต้ 02 กุมภาพันธ์ 2564 110
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเลียบคลองชลประธาน 1L-12R-LMC หมู่ที่ 5 ตำบลแห่ใต้ 28 มกราคม 2564 101
ประกาศผู้ชนะการเสนอมราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านโนนคัดเค้า ตำบลแห่ใต้ 28 มกราคม 2564 120
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนทอง หมู่ที่ 15-คันจ้อง หมู่ที่ 5 ตำบลแห่ใต้ จำนวน 2 ช่วง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,310 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,240 ตารางเมตร 21 มกราคม 2564 107
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 18 มกราคม 2564 399
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนทอง หมู่ที่ 6,15 - คุยโพธิ์ ตำบลแห่ใต้ กว้าง 5 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 15 มกราคม 2564 133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (๑๗ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564 114
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง 12 มกราคม 2564 125
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 7 บ้านโนนคัดเค้า ตำบลแห่ใต้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มกราคม 2564 128
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน 07 มกราคม 2564 140

หมวดหมู่รอง