แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทอง หมู่ที่ 15 บนถนนสายโพนทองคันจ้อง 01 ตุลาคม 2562 152
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกรด บ้านแห่ศรีวิลัย หมู่ที่ 3 30 กันยายน 2562 161
ประกาศผู้ชนะเสนอรา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อระบายนน้ำ บ้านห้วยม่วง ม.13 30 กันยายน 2562 160
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ บ้านคันจ้อง หมู่ที่ 5 บนถนนคันจ้อง-โพนทอง 30 กันยายน 2562 154
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อหินคลุกเพื่อทำการซ่อมแซมถนนดิน โดยการซ่อมแซมด้วยหินคลุก พร้อมปรับเกรด บ้านแห่ศรีวิลัย หมูที่ 3 30 กันยายน 2562 145
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทอง หมู่ที่ 15 ถนนสายโพนทอง ห้วยอีตุง 30 กันยายน 2562 149
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562 166
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง 26 กันยายน 2562 158
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารแบบไม่ประจำทาง(รถตู้) จำนวน ๑๒ ที่นั่ง ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562 166
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารแบบไม่ประจำทาง (รถตู้) จำนวน ๑๒ ที่นั่ง ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์สิริธร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562 158

หมวดหมู่รอง