แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 28 ตุลาคม 2562 67
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุดับเพลิง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.แห่ใต้ ๓ แห่ง) 28 ตุลาคม 2562 61
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหลักสือประจำไตรมาสที่ 1-4 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562) 28 ตุลาคม 2562 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 10 ตุลาคม 2562 24 ตุลาคม 2562 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด สำหรับพระราชพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันปิยมหาราช) 22 ตุลาคม 2562 72
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด สำหรับพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 10 ตุลาคม 2562 61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2562 02 ตุลาคม 2562 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนประเดือนตุลาคม2562 02 ตุลาคม 2562 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาพนักงานจ้างเหมาบริการคนงานปฎิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป กองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 ราย 01 ตุลาคม 2562 75
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาพนักงานจ้างเหมาบริการคนงานปฎิบัติหน้าที่ประจำกองคลัง จำนวน 4 ราย 01 ตุลาคม 2562 62