แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 22 เมษายน 2563 155
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๐๓๑๕ มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563 161
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้สือเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 เมษายน 2563 158
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนอิเอ็น หมู่ที่ 10 08 เมษายน 2563 153
ประกาศผู้ชนะเสนราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสว่างโพธิ์ไทร หมู่ที่ 17 08 เมษายน 2563 170
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563 153
จ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรตามโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลใต้ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มีนาคม 2563 162
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มีนาคม 2563 168
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรตามโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลใต้ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มีนาคม 2563 168
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการ โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลใต้ ประจำปี ๒๕๖๓ 06 มีนาคม 2563 184

หมวดหมู่รอง