แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาพนักงานจ้างเหมาบริการคนงานปฎิบัติหน้าที่คนเก็บขยะ จำนวน 1 ราย 01 ตุลาคม 2562 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาพนักงานจ้างเหมาบริการคนงานปฎิบัติหน้าที่ประจำกองช่าง จำนวน 2 ราย 01 ตุลาคม 2562 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาพนักงานจ้างเหมาบริการคนงานปฎิบัติหน้าที่ช่วยงานกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม จำนวน 1 ราย 01 ตุลาคม 2562 67
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาพนักงานจ้างเหมาบริการคนงานปฎิบัติหน้าที่งานกู้ชีพ-กู้ภัย จำนวน 4 ราย 01 ตุลาคม 2562 67
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทอง หมู่ที่ 15 บนถนนสายโพนทองคันจ้อง 01 ตุลาคม 2562 61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกรด บ้านแห่ศรีวิลัย หมู่ที่ 3 30 กันยายน 2562 60
ประกาศผู้ชนะเสนอรา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อระบายนน้ำ บ้านห้วยม่วง ม.13 30 กันยายน 2562 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ บ้านคันจ้อง หมู่ที่ 5 บนถนนคันจ้อง-โพนทอง 30 กันยายน 2562 57
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อหินคลุกเพื่อทำการซ่อมแซมถนนดิน โดยการซ่อมแซมด้วยหินคลุก พร้อมปรับเกรด บ้านแห่ศรีวิลัย หมูที่ 3 30 กันยายน 2562 54
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทอง หมู่ที่ 15 ถนนสายโพนทอง ห้วยอีตุง 30 กันยายน 2562 56