แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง 26 กันยายน 2562 69
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารแบบไม่ประจำทาง(รถตู้) จำนวน ๑๒ ที่นั่ง ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562 69
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารแบบไม่ประจำทาง (รถตู้) จำนวน ๑๒ ที่นั่ง ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์สิริธร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562 69
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรอินทรีย์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562 58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เลื่อยยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562 60