แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 15 กรกฎาคม 2563 66
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 14 กรกฎาคม 2563 60
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้งขวัญกำลังใจ 14 กรกฎาคม 2563 65
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 14 กรกฎาคม 2563 58
แผนพัฒนาท้องถิ่น 14 กรกฎาคม 2563 66
ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 14 กรกฎาคม 2563 65
ประมวลจริยธรรม 14 กรกฎาคม 2563 66
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร 14 กรกฎาคม 2563 55
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและบันทึกการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 14 กรกฎาคม 2563 78
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 14 กรกฎาคม 2563 52
บันทึกการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน 14 กรกฎาคม 2563 52
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 14 กรกฎาคม 2563 46
แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 14 กรกฎาคม 2563 52
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 13 กรกฎาคม 2563 60
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13 กรกฎาคม 2563 60